Структура

Допълнителна информация

Управителен съвет на ДП ДПК

Управителният съвет е управителен орган, управляващ ДП ДПК в кръга на компетенциите, предоставени му от Правилника за устройството и дейността на Държавно предприятие „Държавна петролна компания“, който се състои от трима членове, в това число – председател, изпълнителен директор и заместник изпълнителен директор.

Изпълнителен директор

Паун Илчев

Заместник изпълнителен директор

Ралица Григорова

Финансов контрольор

Финансовият контрольор осъществяване на финансовия контрол в предприятието, във връзка със законосъобразното извършване на разходи и поемане на задължения.

Осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност по чл.13, ал.3, т.5 от ЗФУКПС на Министерство на финансите.

Служител по сигурността на информацията

Служителят по сигурността на информацията е на пряко подчинение на изпълнителния директор на Държавно предприятие „Държавна петролна компания“ (ДПДПК) и осъществява дейността по защита на класифицираната информация, като отговаря за защитата и контрола на достъпа до класифицираната информация, информационната сигурност на автоматизираните информационни системи (АИС) и криптографската сигурност.

Лице по защита на личните данни

Длъжностното лице по защита на личните данни е назначено съгласно разпоредбите на чл. 37 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Към длъжностното лице по защита на личните данни могат да се обръщат всички субекти на лични данни. Под субект на лични данни се има предвид всяко физическо лице, за което се отнасят личните данни.

Дирекция “Административно финансово, информационно и правно осигуряване”

Отдел „Финанси, човешки ресурси и право“ /ФЧРП/

Основни дейности на отдела:

 1. Отговаря за цялостното финансово-счетоводно обслужване на дейността на предприятието;
 2. Осъществява текущ и последващ вътрешен финансов контрол;
 3. Отговаря за прилагането на системата за двоен подпис;
 4. Разработва вътрешни правила и други актове, дава становища по правни въпроси и осъществява процесуално представителство и правната защита на предприятието;
 5. Изготвя и актуализира проектите на длъжностното разписание и поименното разписание на длъжностите в предприятието;
 6. Изготвя актове, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на трудовите правоотношения;
Отдел „Административно обслужване, ИТ, Деловодство и Стопанска дейност“ /АОИТДСД/

Основни дейности на отдела:

 1. Организира и осъществява дейностите по използване и управление на предоставените на ДП ДПК недвижими имоти.
 2. Организира и контролира дейностите по осъществяване на деловодната дейност, съхранение на документи и архиви на ДП ДПК.
 3. Изпълнява функции, свързани със защитата на личните данни.
 4. Организира и контролира дейностите по изграждане и поддържане на информационните системи и технологии на ДП ДПК.
 5. Организира, контролира и подпомага работата в условия на бедствия, аварии и други.
Главна дирекция “Резерви и запаси от нефт и нефтопродукти”

Отдел “Резерв”

Основни дейности на отдела:

 1. Участва в разработването, съгласуването и актуализирането на нормативни и методически документи;
 2. Организира, ръководи и контролира извършването на дейности по техническата експлоатация на резервоарните вместимости, сгради, съоръжения и машини в петролните бази;
 3. Организира и контролира дейностите по поддръжката на техническото състояние на резервоарния парк, съоръженията и машините към тях в рамките на предоставените финансови ресурси и компетентности на персонала;
 4. Експерти от отдела участват при извършването на инвентаризации в петролните бази;
 5. Изготвя месечни заявки за необходимите финансови средства за текущи разходи на петролните бази;
Териториални звена

Основни дейности на отдела:

Oтдел „Анализ, методология и контрол“ /АМК/

Основни дейности на отдел „АМК“:

 1. Организира и контролира създаването, съхраняването, опазването, отчитането, обновяването, ползването и възстановяването на държавните резерви, военновременните запаси и запаси за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти и на целеви запаси от нефтопродукти;
 2. Организира и контролира освобождаването и предаването на държавни резерви и военновременни запаси от нефт и нефтопродукти;
 3. Организира и отговаря за ползването и възстановяването на запаси за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти и целеви запаси от нефтопродукти съобразно разпорежданията на председателя на ДА „ДРВВЗ“;
 4. Изготвя справки, становища и предложения по изпълнението на договорите за създаване, съхраняване, опазване, обновяване, възстановяване и реализация на държавните резерви, военновременните запаси, запасите за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти и целевите запаси от нефтопродукти;
 5. Изготвя становища и предложения във връзка със създаването, съхраняването, обновяването, отчитането и ползването на резервите и запасите, както и по инвентаризациите им;
 6. Анализира състоянието и прави предложения за обновяване на държавните резерви, военновременните запаси и запасите за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти и на целевите запаси от нефтопродукти;
Търговски отдел

Основни дейности на Търговски отдел:

 1. Провежда конкурсни процедури за избор на външни съхранители на държавни резерви и военновременни запаси;
 2. Участва в подготовката и провеждането на конкурси за съхранители на запаси на предприятието в складове, регистрирани по чл. 38 от ЗЗНН;
 3. Участва в подготовката на проекти на инструкции, вътрешни правила и други актове по прилагането на ЗДРВВЗ и ЗЗНН;
 4. Извършва маркетингови проучвания за целите на управлението на държавните резерви, военновременните запаси, запасите за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти и целевите запаси от нефтопродукти;
 5. Събира, обобщава и анализира пазарните цени на нефта и нефтопродуктите;
 6. Участва в подготовката на вътрешни правила и актове по прилагането на ЗОП, ЗДРВВЗ и ЗЗНН;
 7. Организира и изпълнява всички дейности по възлагане на обществени поръчки;
 8. Организира и провежда цялостното изпълнение на процедури за продажба на освободени държавни резерви и военновременни запаси;
 9. Организира борсовата търговия във връзка с дейността на предприятието;
 10. Във връзка със създаването, обновяването и продажбата на държавните резерви, военновременните запаси, запасите за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти и целевите запаси от нефтопродукти ежемесечно обобщава справките за неизпълнените договори и предприетите действия и прави предложения по тях.