Кои сме ние

Държавно предприятие „Държавна петролна компания“ (ДП ДПК) е със статут на държавно предприятие по смисъла на чл.62, ал. 3 от Търговския закон, образувано на основание чл. 11а, ал.1 от Закона за държавните резерви и военновременните запаси. Предприятието е юридическо лице със седалище в гр. София и с 4 териториални звена в страната: ТЗ София – Петролна база Антон, ТЗ Бургас – Петролна база Сливен, ТЗ Пловдив – Петролна база Първомай и ТЗ Велико Търново – Петролна база Поликраище.

Основен предмет на дейност на ДП ДПК е:

  1. създаване, съхраняване, опазване, обновяване и продажба на държавните резерви и военновременните запаси от нефт и нефтопродукти по този закон;
  2. създаване, съхраняване, обновяване и продажба на запаси от нефт и нефтопродукти по чл. 2, ал. 1 и 2 от Закона за запасите от нефт и нефтопродукти;
  3. управление, поддръжка, експлоатация и изграждане на петролни бази за съхранение на резерви и запаси от нефт и нефтопродукти, като предприятието може да осъществява и други дейности, които осигуряват или допълват основния предмет на дейност.

Министърът на икономиката упражнява правата на собственост на държавата в предприятието.